Home

onsen và sức khoẻ

5 tác dụng của tắm onsen

Tại Nhật Bản, Bộ Môi trường chứng nhận onsen, nơi tính hiệu quả và tính toàn vẹn được công nhận là vượt trội. Nhiệt độ của nước onsen nóng là khoảng 50-80 độ C. Bạn có thể làm nóng toàn bộ phần...